Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης- Αποχέτευσης Τριπόλεως είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, κοινωφελούς χαρακτήρα και διοικείται από εντεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο. Τα μέλη του Δ.Σ. ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο.

ΔΕΥΑ Τρίπολης

Σκοπός της Δ.Ε.Υ.Α.Τ. είναι:

  • Η κατασκευή και λειτουργία έργων υποδομής (δίκτυο ύδρευσης - αποχέτευσης - άρδευσης)
  • Η παροχή καθαρού νερού στους καταναλωτές για πόση, για τις ανάγκες υγιεινής, για την κάλυψη βιοτεχνικών και βιομηχανικών αναγκών.
  • Η προστασία του περιβάλλοντος με την κατασκευή και λειτουργία εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και υγρών αποβλήτων.

Η υλοποίηση του προγράμματος της ΔΕΥΑΤ στηρίζεται στην εξασφάλιση πιστώσεων από Κοινοτικά προγράμματα (Ταμείο Συνοχής, ΠΕΠ Πελοποννήσου, κ.ά.).), από το Πρόγραμμα "Φιλόδημος", από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και από ιδίους πόρους της Επιχείρησης.