Σύμφωνα με τις Υπουργικές Αποφάσεις Γ1(δ) / ΓΠ οικ.67322 / ΦΕΚ 3282 Β / 19-9-2017 και ΚΥΑ Π/112/1057/2016 ΦΕΚ 241/Β/9-2-2016 καθώς και την νέα οδηγία ΕΚ 2184/2020 και την εγκύκλιο ΔΥΓ2/ οικ 42736/16-5-14 του Υπουργείου Υγείας ,απαιτείται η παρακολούθηση της ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης όπως και η τήρηση ορισμένων παραμετρικών τιμών.

Πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει να πραγματοποιούνται χημικές, μικροβιολογικές αναλύσεις καθώς και αναλύσεις ραδιενέργειας σε οργανωμένα εργαστήρια των ΔΕΥΑ ή ιδιωτικά διαπιστευμένα εργαστήρια και σύμφωνα με μεθόδους ανάλυσης κατά ISO/GEN.

Επίσης καθορίζεται η ελάχιστη συχνότητα δειγματοληψίας σε αντιπροσωπευτικά σημεία ολόκληρου του δικτύου διανομής νερού ενός δήμου από την πηγή υδροληψίας μέχρι τη διάθεση στον καταναλωτή ανάλογα με τον όγκο του διανεμόμενου νερού και τον αριθμό των καταναλωτών.

Επιπλέον καθορίζεται και η μέθοδος απολύμανσης που απαιτείται. Ενδεικτικά αναφέρονται αποτελέσματα αναλύσεων που πραγματοποιήθηκαν στην πόλη της Τρίπολης ενώ για περισσότερες αναλύσεις σε ολόκληρο το Δήμο Τρίπολης, όλοι οι πολίτες-καταναλωτές θα μπορούν να πληροφορούνται τα αποτελέσματα από το site: ydor.edeya.gr.

Σχετικό Αρχείο 1, Σχετικό Αρχείο 2