ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

Α. Δυνατότητα διακανονισμού των ληξιπρόθεσμων οφειλών καταναλωτών έως τριάντα έξι (36) μηνιαίες δόσεις με μείωση των προσαυξήσεων όπως παρακάτω:

 • Έως τρεις (3) μηνιαίες δόσεις έκπτωση προσαυξήσεων 100%,
 • Από 4 – 12 μηνιαίες δόσεις έκπτωση προσαυξήσεων 90%,
 • Από 13 – 24 μηνιαίες δόσεις έκπτωση προσαυξήσεων 80%,
 • Από 25 – 36 μηνιαίες δόσεις έκπτωση προσαυξήσεων 70% ,
 • το δε ποσό της κάθε μηνιαίας δόσης δεν θα μπορεί να είναι λιγότερο των πενήντα (50) ευρώ.

Β. Θα εξετάζονται κατά περίπτωση από το Δ.Σ. αιτήσεις καταναλωτών που ζητούν διακανονισμό των οφειλών τους σε περισσότερες των 36 δόσεων ως ακολούθως:

 • Από 37 - 48 δόσεις μείωση προσαυξήσεων 60%
 • Από 49 - 60 δόσεις μείωση προσαυξήσεων 50%
 • Από 61 - 72 δόσεις μείωση προσαυξήσεων 40%
 • Από 73 - 84 δόσεις μείωση προσαυξήσεων 30%
 • Από 85 - 100 δόσεις μείωση προσαυξήσεων 20%

Η μείωση των προσαυξήσεων αφορά αυτές που έχουν επιβληθεί σε λογαριασμούς που εκδόθηκαν έως και το 4ο τρίμηνο του 2016 και δεν έχουν εξυπηρετηθεί (αποφ. ΔΣ 109/2016).

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

 1. Η παραπάνω δυνατότητα εξόφλησης ή ρύθμισης των οφειλών δεν συνεπάγεται την αναστολή των ενεργειών της Επιχείρησης (π.χ. διακοπή υδροδότησης κλπ.) για είσπραξη οφειλών σε καταναλωτές που δεν ρυθμίζουν τις οφειλές τους.
 2. Ενδεχόμενοι διακανονισμοί που έχουν γίνει κατά το παρελθόν συνεχίζουν να είναι σε ισχύ εφόσον τηρούνται εκτός αν με αίτηση του ενδιαφερομένου ζητηθεί η υπαγωγή τους στις παραπάνω δυνατότητες ρύθμισης.
 3. Η μη τήρηση των όρων της απόφασης διακανονισμών από πλευρά του οφειλέτη έχει σαν συνέπεια την απώλεια του ευεργετήματος της ρύθμισης.
 4. Η ρύθμιση θα είναι σε ισχύ υπό την προϋπόθεση ότι θα εξοφλούνται εμπρόθεσμα οι δόσεις του διακανονισμού και όλοι οι νέοι λογαριασμοί που θα εκδοθούν μετά από αυτή. Σε αντίθετη περίπτωση η ρύθμιση θα ακυρώνεται και θα χάνονται τα ευεργετήματά της.
 5. Η διαγραφή – μείωση του ποσού για κάθε οφειλέτη που προκύπτει από τη ρύθμιση που αυτός επέλεξε, πραγματοποιείται κατά την εξόφληση της τελευταίας δόσης. Για την καλύτερη λειτουργία τήρησης και ελέγχου των διακανονισμών, όλες οι προβλεπόμενες δόσεις θα έχουν ημερομηνία πληρωμής την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα, εκτός της πρώτης που θα πρέπει να εξοφληθεί εντός τριών εργασίμων ημερών από υπογραφής του διακανονισμού.
 6. Η καθυστέρηση καταβολής 2 δόσεων έχει σαν αποτέλεσμα την απώλεια των ευεργετημάτων της ρύθμισης, την καταβολή του υπολοίπου της οφειλής και την επιδίωξη είσπραξής του με όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα (διακοπή παροχής ύδρευσης, είσπραξη με βεβαίωση στη Δ.Ο.Υ. κλπ.)
 7. Κατά την υπογραφή του συμφωνητικού αποδοχής του διακανονισμού των οφειλών του, θα γνωστοποιείται ενυπόγραφα ότι η μη τήρηση των όρων του διακανονισμού (δηλ. η εμπρόθεσμη καταβολή των δόσεων καθώς και εξόφληση όλων των νέων λογαριασμών που θα εκδοθούν μετά από αυτόν) θα έχει ως συνέπεια να ακυρώνεται ο διακανονισμός με τα ευεργετήματά του, θα επανέρχεται η καρτέλα των οφειλών του στην προηγούμενη κατάσταση και θα επιδιωχθεί η είσπραξη του υπολοίπου ποσού σύμφωνα με όσα ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο.
 8. Διακοπή του νερού θα γίνεται και όταν παραμένουν ανεξόφλητοι λογαριασμοί έξι (6) μήνες (δύο τρίμηνα).