Βιολογικός Καθαρισμός

Ο βιολογικός καθαρισμός επεξεργάζεται τα λύματα της πόλης και της ΒΙ.ΠΕ Τρίπολης.

Μετά την αναβάθμισή του το έτος 2008, γίνεται αποτελεσματική επεξεργασία και του οργανικού ρυπαντικού φορτίου αλλά και του αζώτου και του φωσφόρου.

Η ΔΕΥΑΤ έχει σχεδιάσει και προβλέπεται να κατασκευάσει πρόσθετες εγκαταστάσεις με σκοπό αφ’ ενός την παραγωγή αρδευτικού νερού υψηλών προδιαγραφών και αφ’ ετέρου την ενεργειακή αξιοποίηση της παραγόμενης ιλύος.