Η ποιότητα του πόσιμου νερού της Τρίπολης

Τρίπολη

Βασική μέριμνα της ΔΕΥΑΤ είναι η εξασφάλιση της ποιότητας του πόσιμου νερού που διανέμεται μέσω του δικτύου στους καταναλωτές. Για το σκοπό αυτό υπάρχει συνεχής εργαστηριακή παρακολούθησή του. Ταυτόχρονα έχουν εκπονηθεί και μελέτες με σκοπό τον εντοπισμό των κινδύνων που υπάρχει πιθανότητα να αντιμετωπίσει το πόσιμο νερό.

Για τον εργαστηριακό έλεγχο της ποιότητας του νερού η ΔΕΥΑΤ διαθέτει χημικό και μικροβιολογικό εργαστήριο το οποίο λειτουργεί από το έτος 2000. Κατά το διάστημα λειτουργίας του εργαστηρίου γίνονται δειγματοληψίες κάθε εβδομάδα από τουλάχιστον 5 σημεία της πόλης. Δειγματοληψίες γίνονται και από όλα τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου.

Από τα αποτελέσματα των μικροβιολογικών και χημικών αναλύσεων μέχρι σήμερα δεν προέκυψε κανένα πρόβλημα ρύπανσης ή μόλυνσης του νερού.

Κατά διαστήματα γίνονται δειγματοληψίες και από τη Διεύθυνση Υγείας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αρκαδίας και αναλύσεις των δειγμάτων από το Κεντρικό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας και από το Γενικό Χημείο του Κράτους. Και από τις αναλύσεις αυτές έχει αποδειχθεί ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα ποιότητας του πόσιμου νερού.

Εκτός από την εργαστηριακή παρακολούθηση, η ΔΕΥΑΤ έχει στη διάθεσή της μελέτες που περιλαμβάνουν γεωλογική χαρτογράφηση όλων των υδρογεωλογικών λεκανών από τις οποίες προέρχεται το πόσιμο νερό της Τρίπολης καθώς και καταγραφή των υφισταμένων δραστηριοτήτων σ' αυτές. Μέσω των μελετών αυτών γίνεται εκτίμηση της πιθανότητας να δημιουργηθούν προβλήματα στο νερό για περιορισμένα χρονικά διαστήματα είτε από διάφορα απόβλητα είτε από φυτοφάρμακα.

Στις περιοχές αυτές παρακολουθούνται οι αλλαγές στις δραστηριότητες, έτσι ώστε να εντοπισθούν έγκαιρα τυχόν νέες δραστηριότητες οι οποίες θα μπορούσαν να αποτελέσουν πηγή ρύπων και μικροοργανισμών και επομένως και κινδύνων για την ποιότητα των υπόγειων νερών.

Απολύμανση του νερού

Απολύμανση - Χλωρίωση νερού

Η απολύμανση του νερού της Τρίπολης γίνεται με χλωρίωση, στην είσοδο του νερού στις κλειστές δεξαμενές.

Εργαστήριο ελέγχου του πόσιμου νερού

Η ΔΕΥΑΤ διαθέτει χημικό και μικροβιολογικό εργαστήριο για το πόσιμο νερό, η λειτουργία του οποίου άρχισε τους πρώτους μήνες του έτους 2000. Γίνονται δειγματοληψίες κάθε εβδομάδα από όλα τα επιμέρους δίκτυα και αναλύσεις του νερού για να διαπιστωθεί η καταλληλότητά του. Επίσης γίνονται συνεχείς μετρήσεις του υπολειμματικού χλωρίου σε ακραία σημεία των δικτύων.