Η ΔΕΥΑΤ αγοράζει μέρος του νερού που παροχετεύει στους καταναλωτές της από το Σύνδεσμο Υδατικών Έργων Μεθυδρίου και χρησιμοποιεί το νερό μιας σειράς γεωτρήσεων ή οποιασδήποτε άλλη κατάλληλη πηγή ανάλογα με τις περιστάσεις και τις ανάγκες της πόλης.

Η παροχέτευση του νερού σε κάθε οικοδομή, γραφείο ή επιχείρηση κ.λ.π. από το δίκτυο ύδρευσης, γίνεται με αντικαταβολή της αξίας του και διέπεται αποκλειστικά από τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.Οι καταμετρήσεις γίνονται με υδρόμετρο.

Χρήσεις

Το παροχετευόμενο από την ΔΕΥΑΤ νερό πρέπει να χρησιμοποιείται από τους καταναλωτές για πόση, λειτουργία των ειδών και μέσων υγιεινής, μπουγάδα, κάλυψη βιοτεχνικών και βιομηχανικών αναγκών.Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η άρδευση.

Τέλη ύδρευσης και αποχέτευσης

Η τιμή του κυβικού μέτρου είναι κλιμακωτή και ανά κατηγορίες καταναλωτών, καθορίζεται δε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο, όπως ο νόμος ορίζει.

Κατανάλωση νερού - Ελάχιστη κατανάλωση

Οι υδρολήπτες υποχρεούνται κάθε τρίμηνο στην καταβολή:

 • της αξίας του καταναλισκόμενου νερού
 • του ειδικού τέλους 80% επί της αξίας του νερού (Ν. 1069/80 άρθρο 11)
 • του τέλους αποχέτευσης
 • του τέλους συντήρησης υδρομέτρων (πάγιο)
 • του φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ)

Το ειδικό τέλος (80)% επιβάλλεται από το άρθρο 11 του Ν. 1069/80 υπέρ των συσταθησομένων επιχειρήσεων προς το σκοπό μελέτης, κατασκευής ή επέκτασης έργων ύδρευσης και αποχέτευσης υπολογιζόμενο σε ποσοστό 80% επί της αξίας του καταναλισκομένου νερού. Κατά συνέπεια η είσπραξη του ειδικού τέλους είναι από το νόμο υποχρεωτική για τη ΔΕΥΑΤ.

Σε όσες περιπτώσεις προκύπτει ότι ο υδρομετρητής λειτουργεί σωστά αλλά η ποσότητα που καταγράφηκε στο τρίμηνο είναι μικρότερη από 15 κυβικά, ο καταναλωτής δεν χρεώνεται με την αξία της πραγματικής κατανάλωσής του, αλλά με την αξία των 15 κυβικών που είναι το υποχρεωτικό όριο ελάχιστης τριμηνιαίας κατανάλωσης.

Εάν αποδειχθεί ότι ο υδρομετρητής έπαψε να λειτουργεί λόγω βλάβης ή για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορεί να ληφθεί ένδειξη, ο καταναλωτής θα χρεώνεται με την αντίστοιχη κατανάλωση της περσινής περιόδου.

Σύνδεση ύδρευσης

Ο ιδιοκτήτης ακινήτου προς σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης καταθέτει αίτηση, θεωρημένο για το γνήσιο φωτοαντίγραφο της οικοδομικής άδειας και υπεύθυνη δήλωση του αδειούχου εγκαταστάτη υδραυλικού. Μετά από αυτοψία εγκρίνεται η σύνδεση και καλείται ο ενδιαφερόμενος να καταβάλει τα τέλη σύνδεσης (εφόσον έχει εξοφλήσει και άλλες οφειλές του προς την Δ.Ε.Υ.Α.Τ). Η σύνδεση γίνεται από την Υπηρεσία.

Όλες οι παροχές ανήκουν στην περιουσία της ΔΕΥΑΤ και απαγορεύεται αυστηρά οποιαδήποτε επέμβαση στο δίκτυο μέχρι και το υδρόμετρο. Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλονται οι νόμιμες κυρώσεις. Η σύνδεση και η αποσύνδεση των εγκαταστάσεων του πελάτη με τις παροχές είναι αποκλειστικό δικαίωμα της ΔΕΥΑΤ.

Διαρροές

Κάθε διαρροή νερού, πέρα από το σημείο σύνδεσης της εξαγωγής του υδρομετρητή με την εσωτερική εγκατάσταση, βαρύνει αποκλειστικά τον υδρολήπτη.

Διαρροές μεταξύ υδρομέτρου και δεξαμενής (ντεπόζιτου) που συνεπάγονται αυξημένους λογαριασμούς, οι οποίες διαπιστώνονται είτε κατά την καταμέτρηση του υδρομέτρου είτε από τον καταναλωτή μέσα στην προθεσμία εξόφλησης του τρέχοντος λογαριασμού, και όχι για λογαριασμούς προηγούμενων περιόδων, και αποδεικνύονται μετά από έλεγχο της υπηρεσίας, μπορούν να διευθετηθούν, μετά την επισκευή από υδραυλικό της προτίμησης του καταναλωτή (που αποδεικνύεται με υπεύθυνη δήλωση του υδραυλικού και την απόδειξη παροχής υπηρεσιών του), όπως ορίζεται με κανονισμό εκπτώσεων λογαριασμών της επιχείρησης.

Η μη τήρηση της ανωτέρω διαδικασίας συνεπάγεται την αποδοχή των καταγεγραμμένων κυβικών και ο καταναλωτής υποχρεώνεται στην καταβολή της αντίστοιχης αξίας.

Υδρόμετρα

Αντικατάσταση υδρομέτρου γίνεται όταν γνωματεύσει γι' αυτό η Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑΤ, είτε από την ίδια την Επιχείρηση χωρίς χρέωση του υδρομετρητή στον εκάστοτε καταναλωτή, είτε από τον καταναλωτή με δική του προμήθεια και ενημέρωση της Επιχείρησης, όσον αφορά στον αριθμό του υδρομέτρου.

Απαγορεύεται στους καταναλωτές να παραχωρούν, με άγνοια της ΔΕΥΑΤ, από δικό τους μετρητή νερό σε παρακείμενες οικοδομές ή τρίτους γενικότερα και ιδιαίτερα όταν έχουν μόνιμη και ίδια υδραυλική εγκατάσταση ή να το χρησιμοποιήσουν σε χώρους ή για σκοπό άλλον από αυτούς που συμφωνήθηκαν.

Σε ακίνητα όπου στεγάζονται ίδιας χρήσης χώροι π.χ. πολυκατοικία, γραφεία, μπορούν να τοποθετηθούν κεντρικοί υδρομετρητές και οι υποχρεώσεις των υδροδοτουμένων είναι πολλαπλάσιες με τον αριθμό των διηρημένων ιδιοκτησιών του κτηρίου. Στην περίπτωση αυτή υποχρεώνεται ο διαχειριστής στην έγκαιρη δήλωση του αριθμού των διηρημένων ιδιοκτησιών, με υπεύθυνη δήλωσή του, ώστε οι καταναλωτές να απολαμβάνουν του πλεονεκτήματος της διευρυμένης κλίμακας χρέωσης. Π.χ. για πολυκατοικία 10 διαμερισμάτων με ένα υδρόμετρο (1 παροχή) η κλίμακα χρέωσης γίνεται ως εξής: 1 έως 150 m3 (= 10 Χ 15 m3 όπου 10 τα δηλούμενα διαμερίσματα, 15 m3 όριο της μικρότερης κλίμακας ή ελάχιστης κατανάλωσης) αντί 1 έως 15 m3 εάν επρόκειτο για μονοκατοικία. Εξαιρούνται νοσοκομεία, εκπαιδευτήρια, Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και ενιαίοι χώροι επιχειρήσεων κάθε μορφής.

Απαγορεύεται αυστηρά η επέμβαση στον υδρομετρητή και κρουνό διακοπής. Σε περίπτωση που σε έλεγχο διαπιστωθεί ότι έχει γίνει οποιαδήποτε επέμβαση στον υδρομετρητή ή στον κρουνό, η ΔΕΥΑΤ χωρίς να ειδοποιήσει θα διακόπτει την παροχή και θα επιβαρύνεται ο καταναλωτής με τέλος επανασύνδεσης, πρόστιμο και προσφυγή στα Δικαστήρια. Σε οποιαδήποτε περίπτωση χρειαστεί να κλειστεί ο κρουνός διακοπής , ο καταναλωτής υποχρεώνεται να ειδοποιεί άμεσα την τεχνική υπηρεσία της επιχείρησης.

Η ΔΕΥΑΤ διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει τους υδρομετρητές των καταναλωτών όποτε θελήσει με τα υπηρεσιακά της όργανα. Σε περίπτωση που ο καταναλωτής θελήσει νέο έλεγχο του υδρομέτρου επιβαρύνεται με την ανάλογη δαπάνη.

Διακοπές

Η παροχή νερού διακόπτεται:

 • Όταν με αίτησή του το ζητήσει ο καταναλωτής
 • Αν ο καταναλωτής καθυστερεί τα οφειλόμενα τέλη ύδρευσης ή αποχέτευσης μετά τη λήξη του λογαριασμού
 • Όταν διαπιστωθεί από τη ΔΕΥΑΤ παράνομη σύνδεση ύδρευσης ή αποχέτευσης
 • Όταν, κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης της ΔΕΥΑΤ, ο καταναλωτής δεν ανταποκριθεί εντός δεκαημέρου για επισκευή διαρροής

Σε περίπτωση ανεπάρκειας νερού ή αδυναμίας του αντλιοστασίου ή των μηχανολογικών εγκαταστάσεων ή των αγωγών του δικτύου ύδρευσης της πόλης για συνεχή και πλήρη υδροδότηση των κατοίκων, η ΔΕΥΑΤ διατηρεί το δικαίωμα να θέτει ανάλογους περιορισμούς στην παροχή νερού κατά το 24ωρο ή να διακόπτει προσωρινά την υδροδότηση με ή χωρίς προειδοποίηση, χωρίς απ' αυτόν το λόγο να δημιουργείται το δικαίωμα στους καταναλωτές για αποζημίωση από την ΔΕΥΑΤ.

Διακοπές της παροχής νερού που οφείλονται σε μηχανικές βλάβες ή βλάβες στο δίκτυο διανομής που οφείλονται σε εκτελούμενα Δημοτικά ή Δημόσια έργα ή λόγους ανώτερης βίας π.χ. πόλεμος, σεισμός, θεομηνίες κ.λ.π. δεν παρέχουν δικαίωμα στους καταναλωτές πελάτες για αποζημίωση από την ΔΕΥΑΤ.

Διακοπή και επανασύνδεση

Στον καταναλωτή που διακόπηκε η παροχή νερού, σε εφαρμογή των διατάξεων του προηγούμενου άρθρου, και επανασυνδέεται, επιβάλλεται τέλος επανασύνδεσης. Σε περίπτωση που η οφειλή του καταναλωτή ανέρχεται σε μεγάλα ποσά και δεν μπορεί να τα εξοφλήσει εφάπαξ, είναι δυνατή η ρύθμιση σε δόσεις.

Παροχές εκτός σχεδίου

Για την έγκριση άδειας χορήγησης σε ακίνητα που βρίσκονται εκτός σχεδίου χρειάζεται:

 • Το ακίνητο να βρίσκεται εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου Τρίπολης.
 • Να υπάρχει άδεια οικοδομής - έγγραφα νομιμότητας
 • Δεν χορηγείται άδεια σε οικόπεδο (απαραίτητη προϋπόθεση να υπάρχει νόμιμο κτίσμα)
 • Η απόσταση από το υφιστάμενο υδραγωγείο και η θέση του προς ύδρευση ακινήτου να μην δημιουργεί πρόβλημα στην ομαλή λειτουργία του υφιστάμενου δικτύου (με εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας).

Εφόσον πληρούνται τα παραπάνω, ο ενδιαφερόμενος θα υπογράφει μαζί με την άδεια και συμφωνητικό με το οποίο αποδέχεται την χωρίς προειδοποίηση περιοδική διακοπή της υδροδότησης όταν, κατά την κρίση της Τεχνικής Υπηρεσίας, υπάρχει κίνδυνος στην ομαλή υδροδότηση των εντός σχεδίου ευρισκομένων ακινήτων.