Η σωστή αποχέτευση των ακαθάρτων υδάτων είναι από τις πλέον βασικές λειτουργίες ενός αστικού κέντρου και συμβάλλει στην ανάδειξη μιας πόλης με σύγχρονες υποδομές.

Η ΔΕΥΑΤ εκπονεί τις απαραίτητες μελέτες και εκτελεί έργα για την επέκταση και βελτίωση του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων, καθώς και για την αναβάθμιση της λειτουργίας της Μονάδας Βιολογικού Καθαρισμού. Έχει ολοκληρωθεί η μελέτη ενός σημαντικού έργου για την κατασκευή δικτύου αποχέτευσης συνολικού μήκους 32 χιλιομέτρων σε επεκτάσεις του σχεδίου πόλης. Στις περιοχές Φιλικών, οδού Τεγέας και οδού Σπάρτης έχει ήδη τεθεί σε λειτουργία.

Επίσης, προγραμματίζει την κατασκευή και άλλων δικτύων αποχέτευσης (ακαθάρτων και ομβρίων), είτε συγχρηματοδοτούμενων από Κοινοτικούς ή Εθνικούς πόρους είτε από ιδίους πόρους. Τα έργα αυτά είναι επεκτάσεις του δικτύου για τη σύνδεση ιδιοκτησιών, για την αντικατάσταση και τη συντήρηση του υπάρχοντος δικτύου, και για την κατασκευή δικτύων ομβρίων σε περιοχές όπου το δίκτυο είναι παντορροϊκό.

Έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή έργου αύξησης της δυναμικότητας του βιολογικού καθαρισμού που ήταν απαραίτητη ώστε να είναι δυνατή η επεξεργασία όλων των αποβλήτων, έργο το οποίο είχε ενταχθεί και συγχρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Συνοχής. 

Σύγχρονος Εξοπλισμός

Οχήματα

Η ΔΕΥΑΤ διαθέτει αυτοκινούμενο αποφρακτικό όχημα που χρησιμοποιείται στον καθαρισμό αγωγών και φρεατίων καθώς και για αποφράξεις ιδιωτών.