1/9/2023
Ανακοινωση

Πίνακες κατάταξης & βαθμολογίας, απορριπτέων και προσληπτέων της Ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2023 για την πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ (με Α.Π. 118/12-5-2023 και ΑΔΑ: 6ΚΝΑΟΡΘΜ-ΙΑΠ)