23/6/2022
Ανακοινωση

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δίκαιου ορισμένου χρόνου

Η υποβολή αιτήσεων αρχίζει την 27/06/2022 και τελειώνει την 06/07/2022.