5/8/2021
Ανακοινωση

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δίκαιου ορισμένου χρόνου

Η υποβολή αιτήσεων αρχίζει την 07/08/2021 και τελειώνει την 20/08/2021.