Σύμφωνα με την αρχική κοινή Υπουργική απόφαση Υ2/2600/2001 και τις μετέπειτα τροποποιητικές αποφάσεις απαιτείται η παρακολούθηση της ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης καθώς και η τήρηση ορισμένων παραμετρικών τιμών.

Πιο συγκεκριμένα θα πρέπει να πραγματοποιούνται μικροβιολογικές και χημικές αναλύσεις στα πλαίσια μιας δοκιμαστικής, ελεγκτικής και συμπληρωματικής παρακολούθησης σε οργανωμένα εργαστήρια των ΔΕΥΑ ή σε ιδιωτικά διαπιστευμένα εργαστήρια και σύμφωνα με μεθόδους ανάλυσης ISO / GEN.

Επίσης καθορίζεται η ελάχιστη συχνότητα δειγματοληψίας σε αντιπροσωπευτικά προκαθορισμένα σημεία ολόκληρου του δικτύου διανομής ενός δήμου από την πηγή υδροληψίας μέχρι τη διάθεση στον καταναλωτή ανάλογα με τον όγκο του διανεμόμενου νερού και τον αριθμό των καταναλωτών καθώς και η μέθοδος απολύμανσης που απαιτείται.

Ενδεικτικά για τους μικροβιακούς δείκτες 1) Escherichia Coli (E.Coli) και 2) Εντερόκοκκους η παραμετρική τιμή είναι 0 αριθμός αποικιών/100 ml ενώ σύμφωνα με τη νέα ΚΥΑ δεν είναι υποχρεωτική η ανάλυση του δείκτη μικροβιακής καταλληλότητας των ολικών κολοβακτηριοειδών.